Visie 
De Protestantse Gemeente te Uithuizen is een pluriforme gemeente qua samenstelling. Echter, samen willen we ons geloof in God versterken en in woord en daad het geloof in God uitdragen vanuit een hechte christelijke gemeenschap. Dit doen we omdat we als kinderen van God de opdracht meegekregen hebben het Evangelie toe te passen in ons dagelijks leven en geloven dat we hierin door de kracht van God gesteund worden (Marcus 12: 28-31) 

 

Concretisering van de visie 
We zijn een gemeenschap, die God zoekt en mag vinden in de gemeenschappelijke viering, met schriftlezing, prediking, liederen en gebeden; en in de tekenen van doop en avondmaal.

  • We staan vanuit een protestantse geloofstraditie open voor de levensveranderende boodschap van het Evangelie en getuigen hiervan. Dat doen we op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties.
  • We zijn een zorgzame gemeenschap, die zich bekommert om mensen, hen bijstaat en voor hen opkomt.
  • We bieden een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wat God van hen vraagt en wie zij zelf ten diepste zijn.
  • We zijn een gemeenschap waar mensen zich geborgen mogen weten.
  • We zijn betrokken - zowel locaal als wereldwijd - op de samenleving en staan open voor de dialoog met andere kerkgenootschappen en andere religies.

Waar staan we nu 
De Hervormde Gemeente Uithuizen en de Gereformeerde Kerk Uithuizen zijn na een federatieperiode van vijf jaar gefuseerd in 2010 gefuseerd.

De afgelopen jaren is al veel in gang gezet. De cultuurverschillen waren voorheen groot (een pragmatische organisatie versus een sterk gereguleerde organisatie) maar zijn nauwelijks nog merkbaar. Bij veranderingsprocessen komen veel zaken in een ander daglicht te staan en moeten er keuzes gemaakt worden. Voor de één gaat het proces erg snel terwijl anderen weer graag op korte termijn meer duidelijkheid wensen.
De gezamenlijk vastgestelde visie heeft als leidraad gediend voor de afgelopen vijf jaar en zal ook nog voor de nabije toekomst gaan gelden. Het blijft een uitdaging om de veelkleurigheid van onze gemeente gestalte te geven in het Kerk zijn met elkaar.

 

Terug - Naar boven - Volgende

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 20 maart 2023 - Exodus 20:1-6
    Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. -- Exodus 20:1-6