Ambtsgroep Beheer

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft in het algemeen als doelstelling en taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en  werken van de gemeente. Kerntaken zijn: het maken van een begroting, jaarrekening en collecterooster en zorg dragen voor geldwerving en beheer; de gebouwen; personeelsbeleid; ons informatieblad BijEen en het bijhouden van het kerkelijk archief.
Lees meer 

Ambtsgroep Diaconie

Het College van Diakenen (CvD) heeft in het algemeen als doelstelling te dienen en mensen te helpen en met elkaar er aan te werken dat men voor de wereld, dichtbij en veraf, het zoutend zout en lichtend licht mag zijn. In het beleidsplan worden 9 punten als doelstelling genoemd: eerlijke verdeling van welvaart en welzijn: vrijheid van godsdienst;  geen structurele armoede; recht op schoon en gezond drinkwater, goed en goedkope medicijnen, goed onderwijs, een leven in vrede, zonder discriminatie en een wereld waarin plaats is voor heel Gods schepping.
Lees meer 

Ambtsgroep Eredienst

De commissie eredienst houdt zich bezig met vorm en inhoud van de eredienst. Het uitgangspunt is dat iedere dienst een bijzondere dienst is. Hiervoor geeft de commissie adviezen aan de kerkenraad en heeft het een ondersteunende, adviserende en stimulerende rol.
Lees meer 

Ambtsgroep Jeugd

Het doel van deze ambtsgroep is om de jeugd, ieder op zijn eigen (leeftijds)niveau bekend te maken met het evangelie. De jongeren kunnen op deze manier groeien in het geloof, waarbij ze ieder op hun eigen wijze een bijdrage mogen leveren aan de gemeente.

Lees meer 

Ambtsgroep Pastoraat

De doelstelling is een zorgzame gemeenschap te zijn die zich bekommert om mensen, hen bijstaat en voor hen opkomt. We willen een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen mogen weten. In het beleidsplan worden 4 kernpunten genoemd: onderling pastoraat, pastoraat als gemeente-opbouw, pastoraat als hulpverlening en Vorming & Toerusting.
Lees meer