Privacyverklaring en colofon

privacy 01

privacy 02

privacy 03

privacy 04

privacy 05

privacy 06

privacy 07

privacy 08

privacy 09

privacy 10

privacy 11

privacy 12

privacy 13

privacy 14

privacy 15

 

Colofon

Doelstelling

Met deze website willen we informatie verstrekken over en aan de Protestantse Gemeente van Uithuizen. De informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de gemeente, de activiteiten die gemeenteleden ontplooien, enz. De gegevens die op de website worden geplaatst zijn in de eerste plaats bedoeld om de eigen leden te informeren en in de tweede plaats om niet-leden en belangstellenden te interesseren. Op de website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de kerkelijke gemeente. Voor gemeenteleden en medewerkers vormt de website een platform om teksten en activiteiten met elkaar te delen, eventueel voorzien van beeld- en geluidsmateriaal. De website is een representatief product, een van de visitekaartjes van de gemeente. Daarom moet de kwaliteit gewaarborgd zijn.

Verantwoording

De website is enerzijds opgebouwd op basis van gegevens uit het "PGU-jaarboekje" en "BijEen" en anderzijds uit de informatie die aangeleverd wordt vanuit diverse colleges, commissies, verenigingen en werkgroepen. Daarnaast wordt ook nog relevante informatie van de Classis en van de Protestantse Kerk Nederland geraadpleegd. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en kan opdracht geven ongewenste zaken te verwijderen.

Werkwijze

De site is ontworpen in opdracht van de kerkenraad. Het beheer van de site is in handen gegeven van de webredactie. Iedereen kan mededelingen richten of informatie verstrekken aan de webredactie, deze behoudt zich het recht voor om bijdragen te plaatsen, maar ook eventueel te weigeren. Bijdragen kunnen door de webredactie worden aangepast ten behoeve van de kwaliteit van de website. Gemeenteleden, beroepskrachten, commissies, werkgroepen, verenigingen e.d. worden gestimuleerd om regelmatig digitaal informatie materiaal aan te leveren voor publicatie op de site. De kerkenraad is er verantwoordelijk voor dat de website daadwerkelijk wordt onderhouden door de webredactie. In geval van geschillen over de inhoud van de website, zal verwezen worden naar de voorzitter respectievelijk scriba van de kerkenraad.

Privacy

De webredactie ziet er op toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van teksten, beeld-, geluidmateriaal en weblinks. Ook bij de publicatie van foto's wordt deze zorgvuldigheid in acht genomen. Op de website wordt persoonlijke informatie slechts vermeld na toestemming van de betrokkenen.

Disclamer

Beeld- en geluidmateriaal worden alleen op de website geplaatst als ze het onderwerp of de persoon respecteren. Daarnaast mogen deze materialen geen negatieve beeldvorming over onze gemeente oproepen. Indien er bezwaar bestaat tegen de publicatie van bepaald beeld- of geluidmateriaal, zal de webredactie deze op verzoek verwijderen. De webredactie besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die is en wordt geplaatst op de website. Toch is het mogelijk, dat er in deze website, dan wel aan deze website gelinkte sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De kerkenraad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. De kerkenraad aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde  winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website. De kerkenraad geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van de site, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze site, op welke wijze dan ook. Mocht de mening bestaan dat zaken verwijderd zouden moeten worden, om welke reden dan ook, dan is een e-mail aan de webredactie, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende. De webredactie zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond, het desbetreffende naar tevredenheid verwijderen. De website is auteursrechtelijk beschermd, Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Uithuizen, juni 2023
 

Webredactie:
e-mail:  webredactie@pguithuizen.nl

terug