Beleidsplan

Beleidsplan - Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan dat voor onze Protestantse Gemeente te Uithuizen zal gelden van 2016 – 2020. Tijdens deze vijf jaar zal voortdurend gelet worden op de actualiteit van dit beleidsplan. De kerkenraad hoopt dat u, als lezer/geleding, kritisch met ons meedenkt!
Lees meer 

Visie

Visie 
De Protestantse Gemeente te Uithuizen is een pluriforme gemeente qua samenstelling. Echter, samen willen we ons geloof in God versterken en in woord en daad het geloof in God uitdragen vanuit een hechte christelijke gemeenschap. Dit doen we omdat we als kinderen van God de opdracht meegekregen hebben het Evangelie toe te passen in ons dagelijks leven en geloven dat we hierin door de kracht van God gesteund worden (Marcus 12: 28-31) 
Lees meer 

Profiel

Ons Dorp 
Uithuizen is een centrumdorp in Noord Groningen en ligt op een afstand van 25 km van de stad Groningen. Uithuizen heeft bijna 6000 inwoners. Het dorp maakt deel uit van de gemeente Eemsmond. Omdat een gedeelte van de Waddenzee ook onder haar gebiedsgrenzen valt behoort zij tot de grootste gemeenten van Nederland. Door de centrumfunctie heeft Uithuizen een uitstekend voorzieningenpeil op allerlei gebieden maar ook op het gebied van geloven.
Lees meer 

Kerkenraad

Inleiding
Het bestuur van de protestantse gemeente Uithuizen wordt gevormd door de kerkenraad, bestaande uit de ambtsdragers van het pastoraat, het college van diakenen en het college van kerkrentmeester (ambtsdragers). De kerkenraad wordt voor diverse taken bijgestaan door ambtsgroepen bestaande uit ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) en gemeenteleden, hierbij valt te denken aan diaconaat, pastoraat, beheer, jeugd, en eredienst.

Lees meer 

Eredienst

Inleiding 
De Commissie Eredienst houdt zich bezig met vorm en inhoud van de eredienst. Het uitgangspunt is dat iedere dienst een bijzondere dienst is. Hiervoor geeft de commissie adviezen aan de kerkenraad. De uitwerking hiervan wordt verwoord in haar doelstelling en werkplan.
Lees meer 

Doop

Inleiding
We zijn bij het opstellen van deze notitie uitgegaan van vier bronnen:

- Het dienstboek
- De kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland
- De federatieovereenkomst
- Visie Protestantse gemeente Uithuizen 

Lees meer 

Heilig Avondmaal

Inleiding
Evenals bij de Doop zijn we bij het opstellen van dit beleidsplandeel uitgegaan van vier bronnen:
- het dienstboek;
- de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland;
- de federatieovereenkomst;
- visie Protestantse gemeente te Uithuizen
Lees meer 

Pastoraat

Inleiding
We zijn bij het opstellen van het onderdeel Pastoraat uitgegaan van de uitwerking van onze visie. 

Doelstelling
We willen een zorgzame gemeenschap zijn die zich bekommert om mensen, hen bijstaat en voor hen opkomt. We willen een gemeenschap zijn waar mensen zich geborgen mogen weten.

Lees meer 

Catechese

Inleiding
Bewust opgezette, doelgerichte leeractiviteiten in de kerk worden ‘catechese’ genoemd. In de kerkorde wordt catechese geplaatst onder de noemer ‘geestelijke vorming’. Het gaat hierbij niet alleen om vorming van het intellect, maar ook om vorming als gedrag en houding.
Lees meer 

Vorming & Toerusting

Inleiding
In dit hoofdstuk willen we het belang aangeven van Vorming & Toerusting. Hiermee kunnen de kijk op Bijbel, Bijbelverhalen, theologische stromingen, maatschappelijke vragen en de persoonlijke geloofsbelijdenis de nodige aandacht verkrijgen. 
Lees meer 

Diaconie

Inleiding
De mensen helpen, dienen, dat is de opdracht die wij als diaken mogen uitvoeren. En dan moeten wij bij “diaken” niet alleen denken aan de leden van het “college van diakenen”, we mogen dat betrekken op alle leden van onze gemeente. De diaconale taken, het helpen, het zorgen voor, het delen van, kortom het dienen is een taak voor ons allen.
Lees meer 

Evangelisatie

Inleiding 
Sinds lange tijd is de E (= Evangelisatie ) ondergebracht bij de diaconie. Hoewel de diaconie hierin een groot aandeel heeft ( zie verderop ) hoort de evangelisatie bij alle geledingen, ja de hele gemeente thuis. In dit deel van het beleidsplan willen we beschrijven wat er reeds gebeurt en wat er verder zou kunnen gebeuren. We zullen proberen aan te geven op welke terreinen de diverse geledingen/gemeente actief moet(en) zijn, alhoewel de scheidslijnen soms vaag zijn.  
Lees meer 

Jeugdwerk

Inleiding 
De kerkorde omschrijft in ordinantie 9 art. IV o.a. het volgende over jeugdwerk: 

  • De gemeente geeft er blijk van naar haar jonge leden te willen luisteren en voert een op hun situatie afgestemd beleid. 
  • In dit beleid is de deelname van jongeren in de eredienst opgenomen en hebben missionaire, diaconale en pastorale activiteiten van en voor jongeren een plaats.
  • De gemeente geeft in dit beleid uitdrukking aan haar medeverantwoordelijkheid voor de vorming en toerusting van de jeugd.
Lees meer 

Financiƫn, Gebouwen en Beheer

Inleiding
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de kerkenraad. De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters. Het college stemt haar beleid af op het beleid van de kerkenraad en doet verslag van haar werkzaamheden aan de kerkenraad. 
Lees meer 

Vrijwilligersbeleid

Inleiding 
Onze gemeente kan worden getypeerd als een vrijwilligersorganisatie. Op de predikant(en), kerkelijk werker(s) en beheerders na zijn alle medewerkers vrijwilligers. Sommigen bekleden een ambt: diaken, ouderling-kerkrentmeester of ouderling. Daarnaast is een groot aantal vrijwilligers actief in de kerk of namens de kerk. Zonder hun deelname komt het voortbestaan van de gemeente in gevaar.
Het is daarom van belang in beeld te brengen hoe we (“we “ zijn alle geledingen) deze mensen binnen kunnen halen én vast kunnen houden. 
Lees meer 

Communicatie

Inleiding 
De beleidslijnen van onze Protestantse Gemeente zijn vastgelegd in het beleidsplan en waar nodig uitgewerkt in werkplannen. Het is zaak dat deze beleidslijnen bij ieder bekend worden. De wijze waarop, wordt beschreven in het beleidsplan communicatie.
Een werkgroep communicatie kan dit proces aanvullen/bewaken (zie uitwerking). 
Lees meer