Catechese

De kerkorde omschrijft in artikel XI o.a. het volgende over deze geestelijke vorming: 

  • De geestelijke vorming van de jonge gemeenteleden vindt plaats in de geloofsopvoeding thuis en in de gemeente. 
  • De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jongeren op school en in andere instellingen waar zij worden gevormd en onderwezen, en zij zoekt naar mogelijkheden om het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jeugd zich oriënteert. 
  • Door catechese wordt kerkelijk onderricht gegeven aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit verlangen. 
  • De catechese betreft het lezen en verstaan van de Heilige Schrift, de eredienst, de liederen en gebeden, de belijdenis en de geschiedenis van de kerk, en het leven als christen in de wereld.

De inhoud en de doelstelling van de catechese is gebaseerd op de vastgestelde visie en de doelstellingen van onze gemeente.

Doelstelling
Doel van de catechese is jongeren, maar ook overige gemeenteleden te leren leven uit Gods beloften en naar zijn geboden, en hen hiermee voor te bereiden op een eventuele doop of openbare belijdenis van het geloof.

Uitvoering
De geloofsopvoeding begint in het gezin: de ouders zijn verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van hun kinderen. Het is voor jongeren alleen mogelijk om het christelijk geloof serieus te nemen als ze als kind al hebben ervaren dat geloof relevant is en als ze kennis hebben opgedaan van het geloof en de meest bekende Bijbelverhalen. Ook het leren bidden en het ervaren van vormen van spiritualiteit in het gezin zijn belangrijk.
De kerkenraad dient de ouders hierin te ondersteunen door bijvoorbeeld gemeenteavonden en andere vormen van toerusting te organiseren over (het belang van) geloofsopvoeding. Het is van groot belang de ouders en opvoeders bij de catechese van hun kinderen te betrekken.
De zorg voor de vorming, de toerusting en de catechese berust bij de kerkenraad. Met het oog op zijn verantwoordelijkheid voor dit werk laat de kerkenraad zich voorlichten en bijstaan door de geledingen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn.
Catechese is een bouwsteen van de gemeente. Het is dé plaats binnen de gemeenschap waar jongeren God kunnen/mogen zoeken en vinden. Waar op een aansprekende en open manier een plek van bezinning geboden wordt en waar jongeren zich geborgen mogen weten.
De jeugdouderlingen en jeugddiaken zijn hierin de schakels met betrekking tot de communicatie tussen de catechesegroepen en de kerkenraad. Zij zijn ook vertegenwoordigd in de jeugdcentrale, waarin alle jeugdactiviteiten worden gecoördineerd.
Rekening houden met de verschillende doelgroepen wordt bij catechese onderscheiden:
kinderen (12-), jongeren (12-16), jongvolwassenen (16+), belijdeniscatechese en huwelijkscatechese.

terug