Diaconie

Om echter de verantwoordelijkheid te bewaken zijn de diaconale taken bij de diakenen neergelegd, zoals dit verwoord is bij Efeziërs 4:
“En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.” 

Visie 

Uiteraard wil de diaconie de visie van onze protestantse gemeente uitdragen, maar deze versterken met de tekst van de brief aan de Romeinen:

“Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen”. 

Doelstelling 

Als diaconie van de Protestantse Gemeente van Uithuizen willen wij met elkaar er aan werken dat we voor de wereld, dichtbij en veraf, het zoutend zout en lichtend licht zijn.

Wij willen onze doelstelling nastreven in de navolgende leidraad:

  1. Een wereld met eerlijke verdeling van welvaart en welzijn! 
  2. Een wereld met godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting! 
  3. Een wereld zonder structurele armoede voor grote bevolkingsgroepen! 
  4. Een wereld waarin iedereen schoon en gezond drinkwater heeft! 
  5. Een wereld waarin iedereen goede en goedkope medicijnen kan kopen! 
  6. Een wereld waarin iedereen goed en eerlijk onderwijs kan krijgen! 
  7. Een wereld waarin geïnvesteerd wordt in vrede en niet in oorlog! 
  8. Een wereld waarin niet wordt gediscrimineerd om welke reden dan ook! 
  9. Een wereld waarin plaats is voor heel Gods schepping!

Uitvoering 
Hoe wij dat concreet gaan invullen is terug te vinden in het werkplan: “Taken van de diakenen”. Hierin zijn tevens de uitgewerkte deelvisies te lezen. Daarbij geven we onder meer aan waarom we het doen en hoe we het doen. Die taken willen we elk jaar verwoorden in ons werkplan en we willen ook elk jaar evalueren wat er terecht gekomen is van onze plannen.

terug