Eredienst

De leden van de commissie bestaan uit personen van verschillende leeftijdscategorieën. Tegelijkertijd vertegenwoordigen zij o.a.: kinderkring, cantorij en de kerkenraad, deze kerkenraadsleden in de functie van ouderling en/of diaken. De predikant heeft ( predikanten hebben ) een adviserende functie. De commissie moet een afspiegeling vormen van de gemeente.
De commissie is samengesteld door de kerkenraad. De eindverantwoordelijkheid van de samenkomsten blijft in handen van de kerkenraad.
Het beleidsplandeel van de commissie eredienst is gebaseerd op de vastgestelde visie van de protestantse gemeente te Uithuizen.


Doelstelling
Gods Woord en de veelkleurigheid van de gemeente brengen wij tot uitdrukking in de diverse onderdelen en in de variatie van de eredienst. Erediensten waarin het Woord van God centraal staat en waarin wij bewustwording belangrijk vinden. De commissie heeft een ondersteunende, adviserende en stimulerende rol met betrekking tot de erediensten.


Toelichting bij bewustwording:
Bewustwording in het vieren en belijden van de gemeenschap van God.
De eredienst is een uitgesproken mogelijkheid om samen een gemeenschap te zijn in bidden, zingen, belijden, ofwel de ontmoeting met God, Dienst van het Woord en viering van de sacramenten. We zijn ons bewust van en weten ons verbonden door het Woord van God. Belangrijk hierbij is de samenhang in de eredienst rondom de verschillende vormen. De dienst vormt een stimulans tot bezinning.

Bewustwording van het kunnen en mogen groeien in je geloof.
De invulling van de eredienst geeft de mogelijkheid aan eenieder om te groeien in het geloof. Voor zowel jong als oud biedt de dienst liederen, verhalen en andere vormen om een nieuwe week te starten. Een goede/duidelijke uitleg is daarbij cruciaal.

Stimulatie van jong en oud om actief te zijn voor Gods gemeente.
De erediensten kunnen worden gestimuleerd door variatie op het gebied van liederen, verhalen, openheid en kleine bijdragen binnen een dienst door individuele gemeenteleden of verenigingen. Het gebruik van beeld en geluid als technische ondersteuning van de eredienst kan waardevol zijn.

De bewustwording van ruimte geven aan elkaar.
Er is ruimte voor verschillende vieringen. We kennen een verscheidenheid aan diensten zoals jeugddiensten, ZWO-diensten, themadiensten, Kerk-School en Gezin en de zondagsdienst aan het einde van het kerkelijk jaar. Tijdens de eredienst is er ruimte voor verschillende liederen, Bijbelverhalen en verhalen welke hieraan gerelateerd zijn. Er is ruimte voor uitbundigheid en stilte.

Het vorm geven, het vernieuwen en het bewust worden van onze onderlinge gemeenschap en het omzien naar en het zorgen voor elkaar.
In de dienst is er aandacht voor vreugde en verdriet. Te denken valt aan overlijden, geboorte, huwelijk, jubilea of het krijgen van een lintje. Er wordt aangestuurd op zorgthema’s en er wordt aandacht besteed aan projecten ver weg en dichtbij(diaconaal en pastoraal). Er is aandacht voor onze naaste omgeving.

terug