Evangelisatie

Doelstelling/Visie 
De visie van onze gemeente laat er geen twijfel over bestaan dat we serieus werk van de evangelisatie moeten maken, te meer daar de kerkverlating/geloofsafval om ons heen duidelijk waarneembaar is. In de concretisering van de visie, zie punt 2, staat o.m.: “We staan vanuit een protestantse geloofstraditie open voor de levensveranderende boodschap van het Evangelie en getuigen hiervan “.
Velen onder ons vinden het bovendien van belang dat, na de interne zaken ( omtrent federatie en fusie ) geregeld te hebben, het tijd wordt de buitenwacht in te lichten wie we zijn en wat we doen en vooral: waaróm we dit doen.
Dat getuigen trachten we concreet gestalte te geven, zonodig vastgelegd in draaiboeken. 

Uitvoering  
De uitvoering is een taak van alle geledingen. Dat kan gebeuren door de onderwerpen te verdelen onder de geledingen.
Als er voldoende vrijwilligers zijn kan dit door een aparte groep worden gedaan, bestaande uit leden van alle geledingen, aangevuld met vrijwilligers van buitenaf.

Tot slot 
Evangelisatie is geen statisch proces. Sommige instrumenten zullen niet of nauwelijks werken. Daarom is het goed geregeld te evalueren.
Nieuwe vormen zullen zich voordoen. Uitdrukkelijk de gemeente betrekken in alle vormen van evangelisatie; dit werk is zeker niet het werk van de kerkenraad alleen!

terug