Heilig Avondmaal

De mening bovengenoemde gemeente heeft geleid tot een keuze voor het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag, in plaats van op Goede Vrijdag (of zelfs op beide dagen). 

De betekenis van het Heilig Avondmaal:
Jezus wil dat de zijnen de maaltijd houden; zie voor de instelling ervan (o.a.): Markus 14:12-25.
Drie betekenissen van het Heilig Avondmaal: herdenken van Jezus' leven en sterven en opstanding; samenzijn van broeders en zusters (onder zijn leiding); uitzicht op (de komst van) zijn Koninkrijk.

  • In de viering van het Heilig Avondmaal gedenken wij de dood en de opstanding van Jezus Christus. Het gedenken van zijn lijden en sterven maakt ons eerbiedig en stil; het gedenken van zijn opstanding geeft vreugde en blijdschap. Zo vieren wij het avondmaal met 'gemengde gevoelens' (het is als het ware 4 en 5 mei ineen). 
  • In de maaltijd zijn wij als broeders en zusters bijeen onder Zijn leiding. Christus is er zelf bij, op wonderlijke wijze (in de Geest). Het verplicht ons tot de (chr.) liefde, maar de deelnemers weten ook dat Christus is gekomen, niet voor volmaakte mensen, maar voor hen, die tekortschieten en dat ook willen weten. 
  • De maaltijd van Jezus Christus is ook een voorproef van het grote feestmaal van zijn Koninkrijk, waar de dood niet meer zijn zal, geen zonde, geen gebrek meer.
    In de viering van het avondmaal wordt dus eigenlijk heel het chr. geloof uitgedrukt!
    Bijbellezing: Ex 12:1-13.

1. Uitvoering
In BijEen zal vermeld worden wanneer er avondmaal is, maar daar zal ook een “onderwijzing” worden gepubliceerd. Hierin kan gewezen worden voor wie dit avondmaal is bestemd en waarom. Deze onderwijzing kan worden gebruikt als voorbereiding op het komende avondmaal.
De predikant(en) en de kerkenraad stellen vast of het een zittend avondmaal of staand avondmaal wordt.
Vijf keer per jaar zal het avondmaal worden gevierd.
Het Heilig Avondmaal in Hunsingoheerd wordt tegelijktijdig gevierd met de dienst in de kerk.
De organisatie van het Heilig Avondmaal berust bij de diaconie.
Volgens de plaatselijke regeling mogen de doopleden aan het avondmaal deelnemen.
Minstens één keer per jaar zal er onderricht worden gegeven voor de dopelingen die voor het eerst aan het avondmaal deelnemen.
Alleen de orden van dienst uit het dienstboek worden gebruikt ( kerkordelijk geregeld ).

2. Lijdensweek
In de Lijdensweek wordt alleen het Heilig Avondmaal gevierd op Witte Donderdag.

terug