Jeugdwerk

 •  
 • Het werk met en ten behoeve van de jeugd in de gemeente krijgt gestalte zowel in het eigen kerkelijk jeugdwerk als in het werk van jeugdorganisaties waarmee de gemeente contacten onderhoudt.
 • De verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het werk met en ten behoeve van de jeugd wordt verricht, berust bij de kerkenraad.
 • De gemeente heeft de opdracht mee te werken aan de geestelijke vorming van de jeugd waar deze wordt gevormd en onderwezen, met name in huis en school, en zoekt het geloof tot uitdrukking te brengen in de sociale en culturele verbanden waarin de jeugd zich oriënteert.
 • De gemeente bevordert het gesprek en de samenwerking tussen kerk en school.
 • Deze opdracht van de gemeente krijgt onder meer gestalte in het verzorgen van en het verlenen van medewerking aan godsdienstonderwijs en geestelijke vorming in onderwijsinstellingen en het onderhouden van contacten met het christelijk onderwijs.
 • De gemeente zal, bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten en kerkelijke gemeenschappen, de mogelijkheden onderzoeken en gebruiken om in de media waardoor jongeren worden bereikt, vragen van geloof en leven aan de orde stellen.
 • Krachtens haar missionaire opdracht tracht de gemeente met name in haar pastorale en diaconale activiteiten voorzieningen te scheppen voor jongeren die deze behoeven. 

De jeugd is een belangrijk speerpunt in ons beleid.

Het is van belang onze jongeren te motiveren bij de kerk te blijven. Want de jeugd van nu
is de kerk van de toekomst. De jeugd heeft recht op een eigen volwaardige plaats binnen de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de jongeren in hun midden en dient er voor zorg te dragen dat zij kunnen groeien naar zelfstandig geloven binnen de gemeente. Getracht wordt de jeugd, ieder op zijn eigen (leeftijds)niveau bekend te maken met het evangelie. Doel is de jeugd van jongs af aan te begeleiden tot zelfstandigheid in het geloof. De jongeren kunnen op deze manier groeien in het geloof, waarbij ze ieder op hun eigen wijze een bijdrage mogen leveren aan de gemeente.
Het betekent ook dat we gelegenheid aan de jeugd bieden om elkaar in een aansprekende sfeer te ontmoeten. Het is van belang hierin aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.
Behalve de ‘eigen’ jeugd moeten wij ook oog hebben voor kinderen van buiten de eigen gemeente. Wij zien het als onze taak ook deze kinderen op een laagdrempelige manier het aanbod te doen om kennis te nemen van het evangelie.

Doelstelling
Kinderen, tieners en jongeren toerusten dat zij op grond van een Bijbelse visie keuzes kunnen maken in persoonlijk leven, kerk en samenleving. 

 • Jongeren zullen zelfstandig hun keuzes moeten maken. De kerk is één van de ‘hulpen’ voor de opvoeders. Er wordt dus ingezet op de jeugd zelf, maar ook op degenen die de jeugd opvoeden. Tijdens de doop worden er plechtige dingen beloofd door de ouders, maar ook de gemeente belooft hen hierin te ondersteunen. 
 • Relaties en verbondenheid spelen een belangrijke rol. Het gaat om een relatie met God, maar evenzeer om relaties met leidinggevenden, ouders, ouderen, mensen binnen en buiten de gemeente en, last but not least, leeftijdsgenoten. 
 • De toerusting van kinderen, tieners en jongeren gebeurt op verschillende manieren: ontmoeting, rondom de Bijbel, gezellig samen-zijn, gesprekken, sport & spel, e.d.

Doelgroep: 

 • Jeugd in de leeftijd van 0 t/m 25 jaar. 
 • Ouders, leidinggevenden, kerkenraad, jeugdcentrale, e.d. 

Toerusting in de vorm van catechese is bedoeld voor zowel jongeren als ouderen. Het wordt daarom beschreven in een separaat beleidsplandeel.

Uitvoering
Al het jeugdwerk valt onder de ambtsgroep jeugd en wordt gecoördineerd door de jeugdcentrale. De jeugdcentrale functioneert zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Met het oog op zijn verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk laat de kerkenraad zich voorlichten en bijstaan door de geledingen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn. 

De jeugdcentrale bestaat naast het vaste bestuur uit de jeugdouderlingen, de jeugddiaken en afvaardigingen van de jeugdgeledingen. De jeugdouderlingen en jeugddiaken zijn de schakels met betrekking tot de communicatie tussen de jeugdcentrale en de kerkenraad. Ook is een algemeen lid vertegenwoordigd. 

Het jeugdwerk bestaat uit de volgende onderdelen:
Kinderoppas, kinderkring, jeugdkerk, club- en catechesevormen voor verschillende leeftijdsgroepen, een activiteitengroep en een zelfstandige jeugdsoos.

terug