Profiel

Spectrum van gelovend Uithuizen 
Naast onze Protestantse gemeente kent Uithuizen nog vele andere geloofsgemeenschappen. Hiertoe behoren de Rooms-katholieke parochie, Gereformeerde kerk vrijgemaakt,  Doopsgezinde gemeente en ook een klooster voor Zen Boeddhisten. Een meerderheid van deze geloofsgemeenschappen werken samen in de 'Raad van Kerken'.

 

Ontstaan Gemeente 
De Protestantse gemeente is ontstaan uit het fusieproces tussen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk uit Uithuizen. Het fusieproces werd ingezet door ondertekening van de federatieovereenkomst op eerste Pinksterdag 2005 en voltooid op 6 juni 2010.

De Hervormde ‘Jacobikerk’ stamt uit de periode 1225-1250. Na de reformatie werd aan het eind van de 16e eeuw de eerste predikant benoemd. De ‘Jacobikerk’ geniet onder orgelliefhebbers grote bekendheid vanwege haar Arp Schnitgerorgel. De Gereformeerde ‘Zionskerk’ werd in 1835 gesticht, haar Walckerorgel is in 1997 geheel gerestaureerd.
 

Gemeente 
De Protestantse gemeente Uithuizen heeft ongeveer 900 leden.

Jeugd en Jongeren
Hoewel hun aantal de laatste jaren wat afneemt komen kinderen t/m de leeftijd van het basisonderwijs regelmatig in de kerk. Voor de dienst van het Woord verlaten zij het kerkgebouw om in een andere ruimte de kinderkring te volgen. Tijdens de collecte komen zij weer binnen. Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar wordt gebruik gemaakt van de catechesemethode Provider. Jaarlijks kunnen zij kiezen uit een zorgvuldig samengesteld aanbod. Daarnaast is er maandelijks Jeugdkerk in de jeugdruimte voor deze leeftijdsgroep. Voor jongeren van 17 jaar en ouder is er de gespreksgroep OpStap. Tevens wordt er (belijdenis)catechisatie aangeboden.
Leeftijd 25-50
Deze groep gemeenteleden dreigt deels weg te lekken. Men voelt zich minder betrokken en mist spiritualiteit. Door de toegenomen mobiliteit sluit deze groep zich gemakkelijk aan bij de evangelicalen of zoekt haar heil elders. Hier ligt een fraaie uitdaging voor de nabije toekomst.
Leeftijd 50 en ouder
De gemeente is al enige jaren aan het vergrijzen. Deze groep is dus goed vertegenwoordigd in de kerk en bij activiteiten.
 

Zondagse eredienst 
De erediensten worden in beide kerkgebouwen gehouden om 9.30 uur overeenkomstig een door de kerkenraad opgesteld rooster. Bij de diensten wordt voor de gemeente een actieve liturgie gevolgd met gesproken en gezongen responsies. Mensen die niet in staat zijn de diensten te bezoeken, kunnen deze via de kerkradio ontvangen.

We vieren vijf keer per jaar het avondmaal; ook de kinderen vieren actief mee. De bewoners van het woonzorgcentrum ‘Hunsingoheerd’ vieren het avondmaal gelijktijdig. Hierbij is een diakenen en een ouderling aanwezig.
Sinds 2008 worden er naast de ochtenddiensten acht themadiensten per jaar georganiseerd. Deze worden ‘s middags of ’s avonds gehouden en de thema’s variëren van een praisedienst tot een verstilde vesperdienst. Wellicht kunnen deze themadiensten ons helpen een nadere invulling voor de ochtenddiensten te formuleren en vorm en inhoud te geven aan de veelkleurigheid van onze gemeente.
 

Pastoraat 
‘Pastoraat is van ons allemaal’

De gemeente kent een verdeling in wijken. Aan elke wijk is een ouderling toegewezen. De ouderlingen worden in het bezoekwerk ondersteund door een team van vrijwilligers (contactpersonen). Het is belangrijk te weten wat er speelt in de gemeente; de contactpersonen hebben daar een belangrijke rol in. De bezoekbehoefte van de gemeente is geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is op aanvraag bezoek mogelijk. De predikant wordt met name ingezet in crisissituaties en in de ondersteuning van het team van ouderlingen. Mede gelet op de beheersbaarheid wordt op dit moment nagedacht over een andere organisatie van het pastoraat.
Ook andere vormen van gemeenschap, zoals het kerkblad ‘Bijeen’, maandelijks koffiedrinken na de dienst, broodmaaltijd voor ouderen, bloemendienst, Kerk School en Gezinsdienst en Startdienst worden gezien als pastoraat.
Het pastoraat wordt tevens beschreven in een apart beleidsplandeel.
 

Organisatie 
Er zijn veel vrijwilligers die iets doen voor de kerk. Van het leiden van gespreksgroepen, via het verzorgen van de bloemengroet, naar de uitvoering van het kosterschap tot het lid zijn van de kerkenraad.

Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Daarnaast maken een aantal leden van de kerkenraad deel uit van het moderamen. Het moderamen houdt zich bezig met de dagelijkse, bestuurlijke gang van zaken in de Protestantse Gemeente Uithuizen. Het moderamen legt verantwoordelijkheid af aan de kerkenraad. De leden van het moderamen vertegenwoordigen Pastoraat, Diaconaat en Beheer en zij vergaderen maandelijks.
Diaconaat
Het diaconaat is onderdeel van de kerkenraad. Zij kent een erg actieve commissie ZWOE.
Het diaconaat en de ZWO worden tevens beschreven in een apart beleidsplandeel.
Overige
Daarnaast biedt de gemeente een breed aanbod van aan de kerk gerelateerde activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld het Vorming & Toerustingswerk, (vrouwen-) gespreksgroepen c.q. verenigingen en muzikale activiteiten.

terug