Vanuit de denktank

Op de gemeenteavond van 30 mei j.l. heeft de kerkenraad een update gegeven m.b.t. de voortgang van de Denktank.

Nu, vlak voor de zomervakantie, zijn er allerlei stappen gezet om de plannen van de Denktank daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. Op de Startzondag 17 september is er een bevestiging van een nieuwe ambtsdrager en zal er een presentatie zijn van de PG Uithuizen ‘nieuwe stijl’. Tevens zal er in deze dienst een feestelijke doop plaatsvinden.

Het Team Vieringen heeft al een aantal keren vergaderd en samen met o.a. de preekvoorziener(s) een plan opgesteld voor de komende maanden. Er is gekeken naar de voorgangers en welke informatie zij krijgen m.b.t. de vieringen van onze gemeente. Ook is er gekeken hoe wij de kinderen meer kunnen betrekken bij de vieringen. Het Team Vieringen kan al verklappen dat Testify mee zal werken aan de dienst van 29 oktober.

De pastorale zorg in onze gemeente zal worden georganiseerd en aangestuurd door het Coördinatieteam
•    Het bezoekwerk (vnl. 75+) zal door de Bezoekmedewerkers in de wijk worden gedaan. Deze groep is al een aantal keren bij elkaar geweest om gedachten over het bezoekwerk uit te wisselen en de komende periode zal gebruikt worden om de puntjes op de i te zetten. Bovenal zullen zij het werk dat ze altijd al hebben gedaan natuurlijk gewoon voortzetten, waarvoor we heel dankbaar zijn! Daarnaast is ook het bezoekwerk voor Hunsingoheerd en de Mieden gereorganiseerd en mogen deze ouderen op aandacht van onze gemeente rekenen.
•    Het Pastoraal Team bestaat uit de ouderlingen die gemeentebreed zullen gaan werken en bij drukke werkzaamheden bijgestaan zullen worden door een aantal mensen die wel pastorale zorg verlenen maar geen lid van de kerkenraad zijn. Deze hulp kan o.a. nodig zijn bij bijv. een uitvaart.
•    Het Felicitatieteam is ook rond de tafel geweest en zij zullen zich o.a. richten op het welkom heten van nieuwe gemeenteleden en het ‘wel’ van onze gemeente.
•    Het Sociaal zorgteam is nog in ontwikkeling. Hierover later meer.
•    Het Activiteitenteam is bezig om een plan te ontwikkelen van activiteiten naast het bestaande Vorming & Toerustingsprogramma.
Al met al heel veel mensen die in de startblokken staan, maar ook vele die al (jaren) enthousiast bezig zijn, om de PG Uithuizen ‘nieuwe stijl’ inhoud te geven.
Alle bovenstaande teams/mensen vallen dus onder het coördinatieteam en t.z.t. zullen we alle namen aan u kenbaar maken en presenteren.

Het Coördinatieteam is al in werking en alle pastorale zaken lopen dus via hen. Daarom stellen we dit team hierbij alvast wel aan u voor zodat iedereen weet bij wie men terecht kan. Het coördinatieteam is via de mail te bereiken middels coordinatieteam@pguithuizen.nl of telefonisch via
Margje Bouwman, tel. 433252
Greet Dijkhuis, tel. 432606
Siep de Gries, tel. 433178
Jacob Jan Kooi, tel. 850997
Henk Bos, tel. 433517 -> voor alle ledenmutaties

Omzien naar elkaar en van iedere viering een feestje maken. Dat was de eindconclusie van het werk van de Denktank. Laten we daar met elkaar voor gaan!

Hartelijke groet vanuit de Denktank,
Chris de Groot, Marina Middelberg, Bettie Persoon, Wilma Piersma en Ina Veenstra
terug