Vorming & Toerusting

Kerkorde
De kerkorde zegt in artikel Xl : 

 1. De gemeente is geroepen blijvend een lerende gemeenschap te zijn. 
 2. De vorming en toerusting van haar leden krijgt gestalte in onderricht en bezinning, in meditatie en gebed, in beraad en daadwerkelijke inzet.

Visie
In dit beleidsplandeel willen we de concretisering van de vastgestelde visie nastreven.

Doelstelling
Leren is een levenslang proces, waarin mensen zich verder ontwikkelen in kennis, houding en vaardigheden en gevoel. Het leidt tot veranderd handelen, tot groei in de ontmoeting met God, met elkaar en je omgeving.
Wij willen de doelstelling van Vorming & Toerusting als volgt samenvatten: het versterken van het geloofsleven en de kennis daaromtrent, én het versterken van de sociale band.

Mogelijkheden voor Vorming & Toerusting
( in willekeurige volgorde ): 

 • groothuisbezoek 
 • wijkavonden 
 • gemeenteavond 
 • speciale vormings & toerustingsavonden 
 • bezoeken aan bv andere kerken / kerkgenootschappen 
 • lezingen door uitgenodigde inleiders (op allerlei gewenste gebieden, zoals ethiek, levensbeschouwelijke vragen, enz.).

Organisatie en communicatie
Wij stellen ons voor dat voor de opstelling van het programma een kleine commissie wordt samengesteld, waar de wensen van de gemeente kunnen worden ingebracht en die één keer per jaar een jaarprogramma opstelt. In deze commissie nemen tenminste de predikant(en) en twee kerkenraadsleden deel. Deze commissie kan o.m. gebruik maken van het dienstencentrum.
Het jaarprogramma wordt aan het begin van het nieuwe kerkelijk seizoen uitgereikt. Voor de werving is een aantrekkelijk boekje van belang. Overwogen kan worden een advertentie / artikel te plaatsen in een regionale krant. Het aanbod mag ook voor buitenstaanders gelden, tenzij de kerkenraad anders beslist.
De inschrijving op de diverse onderdelen wordt steeds per nieuwe BijEen en via de website aangekondigd. Opgave is noodzakelijk voor de zaalgrootte, de catering en de evt. te vervaardigen materialen. Er wordt een sluitingstermijn aangegeven.
Het plan wordt ter goedkeuring vooraf aan de kerkenraad voorgelegd mét een begroting.
De kerkenraad communiceert over het programma ook met de belijdeniscatechesanten, de liturgiecommissie en de diaconie. De kerkorde noemt vorming en toerusting zelfs in één adem met catechese! Eventueel wordt een eigen bijdrage vastgesteld, of een gift gevraagd aan de deelnemers.

De taken van de commissie zijn samengevat: 

 • het opstellen van het programma 
 • het maken van een begroting 
 • advies geven over de bekostiging 
 • het aanbieden aan de kerkenraad 
 • bespreken van de zaalruimte, catering, benodigdheden 
 • vastlegging van de inleiders 
 • werving 
 • opgave vastleggen 
 • evaluatie (zie tot slot) 

Doelgroepen
Bij het jaarprogramma is het goed om aan te geven voor wie je denkt dat deze Vorming & Toerusting bedoeld is. Voorbeeld: een gezin met opgroeiende kinderen zal een opvoedings- programma meer op prijs stellen dan een zeventigplusser; met andere woorden: voor elk programma kan worden gedacht aan de volgende categorieën:

 • leeftijd / levensfase 
 • sekse 
 • leefvorm ( met partner, gescheiden, op kamers, enz. ) 
 • opleiding 
 • sociale positie 
 • kerkelijke “ligging “

Je kunt ook kijken naar de manier waarop mensen bij voorkeur leren: 

 • doeners leren graag door bv excursies, bloemschikken, tekenen 
 • voelers doen graag iets met hun lichaam en houden bv van bibliodrama 
 • praters willen discussiëren 
 • luisteraars leren bij voorkeur door actief te luisteren 
 • lezers leren graag uit tijdschriften en boeken 
 • kijkers zien graag beelden, bv. diapresentaties

( uiteraard is een combinatie van bovengenoemde items mogelijk ).

Tot slot
Van belang is het de gemeenteleden te wijzen op de noodzaak en vooral ook het mooie van deze bijeenkomsten, zodat er een grotere toestroom ontstaat dan tot nu toe het geval is.
We achten het tevens van belang de aantallen bezoekers te noteren en evt. schriftelijk of mondeling te evalueren.

terug