Wat te doen bij...?

Wat te doen bij...?

Geboorte, dopen, huwelijk, verhuizing, bij ziekte en/of ziekenuisopname, bij overlijden of bij wijzigingen bij de burgelijke stand, omdat voor veel zaken de scriba, predikant en/of de ledenadministrateur dienen te worden ingelicht zijn hun contactgegevens hieronder nog even vermeld:

Ambulant predikant:
ds. Jelte Lindeboom
tel. 06-37354345
j.lindeboom@protestantsekerk.nlquestion mark 213671 640

Kerkelijk bureau:
J.J. Kooi
Kaakstraat 10,
9981 BG  Uithuizen

tel. 850997
e-mail: kerkelijkbureau@pguithuizen.nl

Ledenadministratie:
Henk Bos
e-mail: ledenadministratie@pguithuizen.nl

 

 

Geboorte

Bij geboorte wordt u verzocht een kaartje of een berichtje te sturen aan de wijkouderling en/of de scriba.

Ook de ledenadministratie dient te worden ingelicht.

U geeft uiteraard uw zoon of dochter ook aan bij de Burgerlijke stand. Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens wordt u niet meer gevraagd tot welk kerkgenootschap hij/zij dient te behoren. Wilt u uw kind tot de Protestantse Gemeente laten behoren, dan dient u dit zelf kenbaar te maken.

geboorte

 

Doop

Ouders of verzorgers die hun kind willen laten dopen, of overige niet gedoopte leden van onze gemeente, kunnen een afspraak maken met de predikant. In een gesprek kan meer verteld worden over de doop en kunnen alle vragen m.b.t. de doop aan de predikant voorgelegd worden. Tenminste eenmaal per maand wordt de gelegenheid tot dopen geboden.

De doop is in de Protestantse traditie één van de twee sacramenten: een door Jezus Christus zelf ingesteld teken, waarmee God ons wil laten delen in het geheimenis van Zijn dood en opstanding, van Zijn liefde en trouw. De doop is ten diepste een teken van de inlijving van de mens in Gods heil.. Het is dit teken dat Jezus aan zijn dicipelen meegeeft wanneer hij hun de opdracht geeft alle volken tot zijn leerlingen te maken, "door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb" (Matteüs 28:19-20).

In het beleidsplan is de betekenis van de kinderdoop omschreven in 3 punten:

- afwassing van zonden

- Gods bezit zijn

- gedoopt zijn in de Heilige Geest

We gaan uit van de traditionele doop: besprenkeling met water, geen onderdompeling. De doop vindt te midden van de gemeente plaats met gebruikmaking van de orden van dienst zoals deze staan in het dienstboek. De vragen die gesteld worden aan de doopouders kunnen alleen beantwoordt worden als één of beide ouders gedoopt en/of belijdend lid zijn.

In de Zionskerk hangt een dooprol. Hierop worden de namen van de dopelingen, door de ouders bijgeschreven.

doop

 

Huwelijk

Voor het aanvragen van een huwelijksinzegening dient zo vroeg mogelijk een afspraak gemaakt te worden met de predikant. Ook dient in overleg z.s.m. het kerkgebouw gereserveerd te worden. Huwelijksparen wordt verzocht een kaart of bericht te sturen aan de predikant en de scriba.

wedding rings 152336 640

 

Verhuizing

In alle gevallen dient een verhuisbericht gestuurd te worden naar de scriba en naar de ledenadministrateur.

(Mocht u na verhuizing kerkelijk ingeschreven willen blijven staan bij de Protestantse Gemeente Uithuizen, dan dient u tijdig een formulier verzoek voorkeurgemeente in te vullen. Deze is verkrijgbaar bij scriba en/of ledenadministratie. Dit geldt o.a. ook voor verhuizing naar een studentenwoning of woon-zorgcentrum elders.)

verhuizen

 

(Ernstige) ziekte, opname in het ziekenhuis

U wordt verzocht z.s.m. contact op te nemen met uw (waarnemend) wijkouderling, de contactpersoon en/of de predikant.

stethoscope 448614 640

 

Overlijden

Als u voor begeleiding en/of een rouwdienst een beroep wilt doen op de predikant neemt u dan z.s.m. contact op. Stuur in alle gevallen een bericht van overlijden naar de wijkouderling, predikant en de scriba.

tegenlicht

 

 Algemene wijzigingen

Alle wijzigingen burgerlijke stand graag doorgeven aan de ledenadministratie en/of de scriba.

administratie

terug